خانه / علوم انسانی / ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان

ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان

دانلود رایگان ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان “را از فایل می  دانلود نمایید.


 ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان   ﺑﺨﺶ  اول   در ، ۱۴۵۳ ﺳﺎ ل  ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ دوم  ﭘﺎدﺷﺎه  ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ  ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ  ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪي اﻣﭙﺮاﻃﻮري روم ﺷـﺮﻗﯽ ﭘﺎﯾـﺎن داد و  ﻟﻘﺐ ﻓﺎﺗﺢ را در  اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دوران  ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ و  ﻋﺼـﺮﺟﺪﯾـﺪ آﻏـﺎز ﺷـﺪ. وي  اﺑﺘـﺪا ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﯽ در درﯾﺎي اژه ﻃﺮاﺑﻮزان ، آﻧﺎﺗﻮﯽ ﻗ ﺷﺮﯽ و آﺳﯿﺎي ﺻﻐﯿﺮ داﺷﺖ و ﻪ ﻫﻤ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف  ﺧﻮ د درآور د. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در  اروﭘـﺎ ﻫﻢ ﻓﺘﻮﺣﺎ ﺗﯽ را ﺗﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ي  آﻟﺒﺎﻧﯽ و ﺳﻮاﺣ ﻞ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ راداﺷ ﺖ .وي اﯾﻦ ﭘﯿ ز ﺮوي ﻫﺎ را ﭘ ﯿـ ز ﺮوي  اﺳـﻼم  ﺑـﺮ  ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ  ﻣـﯽ داﻧﺴﺖ و د درﺻﺪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺎ ﮐﺸﻮرﻫي اﺳ ﻼﻣﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﻪ ﺟﻤﻠ اﯾﺮان د ﺑﻮ و ﺲ ﻫﺮﮐ در ﺑﻞ ﻣﻘﺎ ﺘ ﻣﻘﺎوﻣﯽ از  ﺧـﻮد  ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ د دا ﺑﯽ دﯾﻦ ده ﺑﻮ و رﯾ ﻦ ﺨﺘ ﺶ ﺧﻮﻧ را ز ﻣﺠﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .   ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻼي  ﺗﺮﮐﺎنﺑﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻪ ه را  ارﺗﺒﺎط و  ﺗﺠﺎرت وﭘﺎ ار ﺑﺎ ﻣﺸﺮ ق زﻣﯿﻦ ﻗﻄﻊ  ﮔﺮدﯾﺪ.اﻣﺎ ﺎ اروﭘﯾﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ  ﮐﺎﻻﻫﺎي &n …

این محصول ارزشمند “ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان  “توسط پورتال  فایل می  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: file-me.ir

مطلب پیشنهادی

بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی

بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی 27 صفحه چکیده: 2 مقدمه. 3 منظور از افت تحصیلی چیست؟. 3 خسارت‌هاي ناشي از افت‌ تحصيلي: 4 عوامل موثر بر افت تحصیلی: 5 زبان عربی.. 8 توصیف وضعیت موجود: 9 زمینه های پیدایش مساله: 10 اهمیت پژوهش: 18 اهداف تحقیق: 19 تعریف واژگان ومفاهیم: 20 روش جمع آوری اطلاعات: 20 نتایج حاصل از فرم نظر سنجی: 21 پیشنهادات (گردآوری شواهد 2): 24 منابع. 25 ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *