خانه / فنی و مهندسی / آنالیز انرژي یک سیستم فتوولتاییک به همراه متمرکزکننده

آنالیز انرژي یک سیستم فتوولتاییک به همراه متمرکزکننده

دانلود رایگان آنالیز انرژي یک سیستم فتوولتاییک به همراه متمرکزکننده ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” آنالیز انرژي یک سیستم فتوولتاییک به همراه متمرکزکننده “را از فایل می  دانلود نمایید.


آنالیز انرژي یک سیستم فتوولتاییک به همراه متمرکزکننده استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر در سال هاي اخیر به علت کمبود سوخت هاي فسیلی روبه افزایش می باشد. درمقاله حاضر به مدل سازي، آنالیز انرژي و اکسرژي یک سیستم فتولتاییک حرارتی به همراه متمرکز کننده باجهت استفاده در ساختمان براي تامین بخشی از انرژي مورد نیاز آن (MCPV/T) ضریب تمرکز متوسطپرداخته می شود. …

این محصول ارزشمند “آنالیز انرژي یک سیستم فتوولتاییک به همراه متمرکزکننده  “توسط پورتال  فایل می  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: file-me.ir

مطلب پیشنهادی

دانلود تحقیق مطالعه اثرات تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی فیزیولوژیکی و اجزاء عملکرد گندم پاییزه

چهار رقم گندم پاییزه تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در شهرستان ایرانشهر قرار گرفته و مطالعه شدند. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد، صفات مورد مطالعه در مزرعه عبارت بودند از: عملکرد دانه – عملکرد بیولوژیکی – ارتفاع بوته – وزن هزاران دانه – طول سنبله – شاخص برداشت، تجزیه آماری با استفاده از نرم افزار Mstactc انجام گرفت و برای تفکیک جزئیات همبستگی بین متغیرها از روش تجزیه علیت استفاده شد، نتایج حاصله نشان داد که در اکثر صفات زراعی و عملکرد دانه اختلاف معنی دار وجود دارد و بیشترین عملکرد در شرائط نرمال و تنش به ارقام قدس و چمران می باشد، همچنین در شرائط تنش خشکی صفات: شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیکی و ارتفاع بوته بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه دارند. واژه های کلیدی: گندم – تنش خشکی – تجزیه علت – شاخص برداشت. خشکی یکی از ویژگیهای مهم جغرافیایی در کشور ایران می باشد و راه گریزی برای تغییر این پدیده وجود ندارد از طرف دیگر منابع آب، انرژی و عرضه مواد غذایی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند بنابراین لا ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *