خانه / فنی و مهندسی / ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي

دانلود رایگان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي “را از فایل می  دانلود نمایید.

اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﻮارﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي ﺗﺤﺖ اﺛـﺮ ﺑـﺎر ﻟـﺮزه اي و ﻃﺮاﺣـﯽ ﻟـﺮزه اي آن را اراﺋـﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي ﺑﺤﺚ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﮔـﺰارش ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺟـﺎﻧﺒﯽ و ﺳـﺨﺘﯽ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑـﺘﻦ ﻣـﺴﻠﺢ و ﻓﻮﻻدي ﻣﻮﺟﻮد دارﻧﺪ. در ﺳﺎل ۱۹۷۰ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺳﺎزه، دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﻣﻘـﺎوم ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻟﺮزهﺧﯿﺰي ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ژاﭘﻦ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ.   اﺑﺘﺪا، ﺗﻌﺪادي از ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮐﻪ دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي در آن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺳﭙﺲ ﺧﻼﺻـﻪاي از رﻓﺘـﺎر دﯾـﻮار ﺑﺮﺷـﯽ ﻓـﻮﻻدي ﺗﺤـﺖ ﺑﺎرﭼﺮﺧـﻪاي در آزﻣﺎﯾـﺸﮕﺎه ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻟـﺰهﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ اراﺋﻪﺷﺪهاﺳﺖ. در اداﻣﻪ در ﮔﺰارﺷﯽ، آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ(ﮐﺪﻫﺎي) ﺟﺎري ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻓـﻮﻻدي اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺘﻮ ﻓﺎﮐﺘﻮرR و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺰارش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزهاي دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷـﯽ ﻓـﻮﻻدي اﺳـﺖ.در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﮑﺎر رود، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷـﮑﻞ ﭘـﺬﯾﺮي ﺑﯿـﺸﺘﺮ، اﻗﺘـﺼﺎديﺗـﺮ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻟـﺮ …

این محصول ارزشمند “ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي  “توسط پورتال  فایل می  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: file-me.ir

همچنین ببینید

پاورپوینت بررسی سبک بروتالیسم – ۴۷ اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک بروتالیسم - ۴۷ اسلاید پاورپوینت بررسی سبک بروتالیسم فهرست مطالب دیاگرام شیوه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *