خانه / عمومی و آزاد / مقاله در مورد راههای تقویت اعتماد به نفس

مقاله در مورد راههای تقویت اعتماد به نفس

دانلود رایگان مقاله در مورد راههای تقویت اعتماد به نفس ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” مقاله در مورد راههای تقویت اعتماد به نفس “را از فایل می  دانلود نمایید.

مقاله در مورد راههای تقویت اعتماد به نفس تعداد صفحه:۶ فرمت پی دی اف بخشی از مقاله:اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ از ﺻﻔﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻏﯿﺮذاﺗﯽ و اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮص آن دﺳﺘﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﺪت ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را در ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﯾﺮ را ﻗﻮﯾﺎً ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ روز ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺷﻮد…. …

این محصول ارزشمند “مقاله در مورد راههای تقویت اعتماد به نفس  “توسط پورتال  فایل می  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: file-me.ir

همچنین ببینید

جزوه کامل آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز – کد ۹۲۵۰۴۰۳۶ – ۲۸ ساعت

جزوه کامل آداب و اسرار و توسعه فرهنگ نماز - کد ۹۲۵۰۴۰۳۶ - ۲۸ ساعت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *